Zásady mediace

 • Nestrannost
  Mediátor je nestranný, nezávislý a neutrální. Nemá žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci.
 • Dobrovolnost
  Účast na mediaci je zcela dobrovolná a nikdo k ní nemůže být nucen. Kterákoli ze stran, ale i mediátor, může mediaci kdykoliv ukončit.
 • Důvěrnost informací
  Veškeré informace, které zazní v průběhu mediačního jednání, jsou důvěrné a nemohou být použity v neprospěch některé ze stran v případě soudního nebo jiného řízení.
 • Zachování mlčenlivosti
  Mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu.
 • Neformálnost mediace
  Mediace je neformální jednání, které nemá pevně stanovená procesní pravidla. Mediace proto probíhá podle potřeb zúčastněných stran a na základě dohody s mediátorem.